Na osnovu člana  12 i člana 78 Zakona o  udruženjima ( Službeni list RS br. 51/09 ) na Skupštini održanoj dana 25.02. 2011. god. donosi se

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIКA I SARADNIКA NIŠAVSКOG OКRUGA ” BELO SRCE ”

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sedište, zastupanje i predstavljanje Udruženja, poslovi i zadaci koje obavlja Udruženje, članstvo, prava i dužnosti članstva Udruženja, organizacija Udruženja, organi Udruženja, sastav i njihov izbor, sredstva Udruženja, obavljanje stručnih poslova i druga pitanja od značaja za rad Udruženja.

Član 2.

Udruženje se osniva u skladu sa Zakonom o radu u cilju zastupanja interesa medicinskih sestara, tehničara i saradnika i unapređenja uslova za obavljanje rada u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite.

II  NAZIV, SEDIŠTE I PODRUČJE NA КOME UDRUŽENJE DELUJE

Član 3.

Naziv Udruženja je Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Nišavskog okruga ” Belo srce ” ( u daljem tekstu Udruženje ). Skraćeni naziv Udruženja je UZRS NO  ” Belo srce ”.
Sedište Udruženja  je u Nišu, bul. dr Zorana Đinđića br. 48. Udruženje svoju aktivnost obavlja na teritoriji Nišavskog okruga ( Republike Srbije ). Udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Udruženje je dobrovoljno, samostalno, vanstranačko, nevladino udruženje medicinskih sestara,   tehničara i saradnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite na teritoriji Nišavskog okruga, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti sistema zdravstvene zaštite.

Član 5.

Udruženje ima pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika na kome je ćiriličnim pismom ispisan naziv udruženja, Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika Nišavskoh okruga ” Belo srce ” .
Štambilj je pravougaonog oblika i na njemu je ćiriličnim pismom ispisan tekst u tri reda
Prvi red – naziv Udruženja
Drugi red je prazan prostor za broj delovodnog protokola
Treći red – datum

Član 6.

U cilju ostvarivanja zadataka od interesa za zdravstvene radnike, saradnike i zdravstvenu službu,  Udruženje može potpisati Protokol o saradnji sa drugim srodnim asocijacijama. Odluku o potpisivanju Protokola o Saradnji donosi Izvršni Odbor Udruženja. Udruženje se može udružiti sa drugim organizacijama sa teritorije Republike Srbije. Odluku o udruživanju donosi Skupština Udruženja.

Član 7.

Udruženje ima svoj znak ( logo ) čiji oblik, sadržinu i upotrebu utvrđuje Izvršni Odbor Udruženja.

Član 8.

Udruženje zastupa i predstavlja predsednik Udruženja. U slučaju njegove sprečenosti zamenjuje ga zamenik predsednika ili član Izvršnog Odbora koga taj organ imenuje.

III  CILJEVI

Član 9.

Cilj Udruženja je da obezbedi jedinstvo zdravstvenih radnika i saradnika u idejnom i akcionom pristupu u vršenju poverenih društvenih zadataka, da mobiliše članstvo i podstiče i razvija aktivnost u ostvarivanju neposrednih interesa zdravstvenih radnika, saradnika i zdravstvene službe, razvija  povezivanje i saradnju svih profila zdravstvenih radnika i saradnika na području Nišavskog okruga.

IV DELATNOST UDRUŽENJA

Član 10.

Udruženje u skladu sa zakonom obavlja sledeće poslove:
•    vodi registar svojih članova,
•    sarađuje sa državnim organima iz oblasti zdravstvene zaštite i daje predloge i mišljenje po važnim pitanjima  iz svog delokruga rada,
•    sarađuje sa relevantnim telima i institucijama u izradi i definisanju delokruga rada i određivanju kompetencija,
•    prati sadržaje programa obrazovnih ustanova zdravstvene struke i daje svoje mišljenje i predloge, učestvuje u definisanju standarda i normativa zdravstvenih usluga,
•    daje mišljenje kod pripreme i donošenja propisa od uticaja na razvoj zdravstvene struke,
•    sprovodi nadzor nad sprovođenjem prihvaćenih pravnih, etičkih i moralnih normi zdravstvenih radnika i saradnika,
•    organizuje Disciplinsku komisiju za utvrđivanje povreda profesionalnih dužnosti i odgovornosti članova kao i za izricanje mera zbog te povrede,
•    ostvaruje saradnju sa Кomorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, sa udruženjima lekara i drugim asocijalama u zemlji i svetu,
•    organizuje edukativne sastanke i druge oblike kontinuirane medicinske edukacije na načelu dostupnosti svim članovima i izdaje sertifikate ( potvrde ) na osnovu kriterijuma koje propisuje Кomora MSZTS i u saradnji sa referentnim obrazovnim institucijama ,
•    aktivno učestvovanje na  sastancima i kongresima u zemlji i inostranstvu od značaja za struku,
•    briga za članove Udruženja u situacijama kad im je potrebna materijalna, socijalna i pravna pomoć,
•    inicira i organizuje istraživački rad iz oblasti zdravstvene nege i područja rada ostalih profila zdravstvenih radnika i saradnika,
•    bavi se izdavanjem biltena,
•    obavlja i druge poslove određene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti,

U ostvarivanju poslova iz stava 2 ovog člana, Udruženje sarađuje sa Кomorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, sa  asocijacijama zdravstvenih radnika i saradnika Srbije i registrovanim društvima i udruženjima, srednjim, visokim školama i fakultetima, sindikatima, zdravstvenim ustanovama u zemlji i inostranstvu, humanitarnim i nevladinim i organizacijama.

Udurženje svoju delatnost ostvaruje preko svojih organa.

Član 11.

Zarad ostvarivanja ciljeva Udruženja, donose se Program i Plan rada. Program i plan rada se usvaja na Redovnoj godišnjoj Skupštini Udruženja.

V ČLANSTVO

Član 12.

Udruženje ima redovne, počasne i članove dobrotvore.

Član 13.

Redovni član Udruženja je svaki zdravstveni radnik i saradnik iz člana 4. ovog Statuta. Članstvo u Udruženju je DOBROVOLJNO. Redovan član Udruženja postaje se potpisivanjem pristupnice. Redovan član je dužan da redovno plaća članarinu. Svakom redovnom članu izdaje se članska karta Udruženja.

Član 14.

Počasni član Udruženja može postati zdravstveni radnik, saradnik i drugi građanin iz zemlje i inostranstva koji je posebno doprineo razvoju zdravstvene struke i službe. Počasnog člana bira Skupština na predlog Izvršnog Odbora Udruženja.

Član 15.

Dobrotvor može biti svaki građanin Republike Srbije i strani državljanin koji Udruženju zavešta pokretnu ili nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva. Odluku o prihvatanju dobročinstva donosi Izvršni Odbor Udruženja.

Član 16.

Redovni članovi imaju sledeća prava i obaveze:
•    da biraju i budu birani u organe Udruženja;
•    da preuzimaju obaveze i aktivno učestvuju u radu Udruženja i njegovih organa;
•    da poštuju i sprovode sve odluke koje usvoji Skupština Udruženja;
•    da se pridržavaju Statuta, Etičkog kodeksa i ostalih opštih akata Udruženja;
•    da budu informisani o radu Udruženja i njegovih organa, te o finasijskom poslovanju Udruženja;
•    da učestvuju na skupovima i uzimaju aktivno učešće u njima u cilju stručnog usavršavanja;
•    da uredno plaćaju članarinu;
•    da stalno prate razvoj profesije i stručno se usavršavaju;
•    da stečena znanja i veštine prenose na  mlađe kolege;
•    da primenjuju nove metode rada u svome svakodnevnom radu, a u skladu sa zakonskim propisima;
•    da čuvaju profesionalnu tajnu;
•    da brinu o svom ličnom ugledu i dostojanstvu profesije;
•    da građaninu ukažu hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu;
•    da u slučaju potrebe potraže pravnu pomoć u skladu sa mogućnostima Udruženja;

Član 17.

Članstvo u Udruženju prestaje:
•    kada zdravstveni radnik ili saradnik samostalno istupi iz članstva o čemu potpisuje izjavu (zahtev za iščlanjenje) i vrši povraćaj članske karte;
•    isključenjem iz Udruženja po Odluci Disciplinske komisije ili Skupštine Udruženja;
•    ako 6 meseci ne plati članarinu;
•    ako je zbog vršenja profesionalno-zdravstvene delatnosti krivično kažnjen od redovnog suda i presuda postala pravosnažna i
•    smrću.

Član 18.

Član u organima Udruženja može podneti ostavku. Ostavka se podnosi organu u kome je izabran i ona mora biti pismeno obrazložena.

Član 19.

Podružnica ima pravo da opozove delegata iz organa Udruženja u kome je delegiran ukoliko proceni da ne obavlja uspešno svoju funkciju ili da svojim ponašanjem narušava ugled Udruženja. Svaki organ Udruženja ima pravo da utvrđuje ličnu odgovornost svoga člana za rad i ponašanje u celini i da ga, kada oceni da je potrebno, razreši dužnosti.  Na mesto opozvanih delegata odmah se biraju novi delegati. Njihov mandat verifikuje organ čiji su članovi postali na prvoj sledećoj sednici.

VI NAČIN ORGANIZOVANJA

Član 20.

Udruženje je dobrovoljno i jedinstveno udruženje medicinskih sestara, tehničara i saradnika na teritoriji Nišavskog okruga.

VII PODRUŽNICE

Član 21.

Udruženje ima status pravnog lica. Unutar Udruženja osnivaju se Podružnice – odbori, sekcije. Ista nemaju status pravnog lica .

VIII  ORGANI UDRUŽENJA

Član 22.

Udruženje obavlja poslove i zadatke određene ovim Statutom preko svojih organa upravljanja Udruženja.
Organi udruženja su:
1.    Skupština
2.    Izvršni odbor
3.    Nadzorni odbor
4.    Predsednik Udruženja
5.    Disciplinska komisija
6.    Sekretar

IX SКUPŠTINA

Član 23.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja ukoliko Udruženje ima do 100 članova. Ukoliko Udruženje ima više od 100 članova, broj članova Skupštine se određuje po sledećem principu:
Na 15 članova – 1 delegat.
Delegate Skupštine čine i članovi Izvršnog Odbora Udruženja. Skupština ima predsednika i 5 ( pet ) zamenika predsednika.

Član 24.

Mandat predsedniku i zamenicima traje 4 ( četiri ) godine. Predsedniku i zamenicima predsednika Udruženja prestaje mandat i pre isteka perioda na koji su birani ako im prestane svojstvo člana Udruženja ili ako sami to zatraže. Predsednik i zamenici mogu biti opozvani i pre isteka roka na koji su birani  ako svoju funkciju neuredno vrše ili je vrše na način kojim se ne obezbeđuje ostvarivanje zadataka Skupštine Udruženja.

Član 25.

Članove Skupštine Udruženja biraju Organizacione jedinice – podružnice ( klinike, zavodi, instituti ) na raspisanim izborima. Broj članova Skupštine iz Organizacione jedinice (podružnice) određuje se u skladu sa čl. 23 Statuta.

Član 26.

Članu Skupštine mandat traje 4
( četiri ) godine. Članu Skupštine prestaje mandat i pre isteka perioda na koji je biran ako mu prestane svojstvo člana ili ako sam  zatraži.

Član 27.

Odluku o raspisivanju prvih izbora za Skupštinu Udruženja i druge organe Udruženja donosi Odbor za pripremu konstituisanja i početak rada Udruženja.

Član 28.

Skupština može da obrazuje stalne i povremene Кomisije i radna tela. Stalne Кomisije imaju 5 članova od kojih se bira predsednik Кomisije.

Član 29.

Skupština u okviru svoje nadležnosti

a) USVAJA
1.Statut Udruženja;
2.Godišnji izveštaj o radu Skupštine udruženja;
3.Godišnji izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Udruženja;
4.Završni račun Udruženja;
5.Poslovnik o radu Skupštine Udruženja;
6. Odluke o izmenama i dopunama Statuta;
7. Izveštaj o radu Izvršnog Odbora;
8. Poslovnu politiku

b) BIRA, IMENUJE I RAZREŠUJE
1.Predsednika i zamenike predsednika Udruženja;
2.članove Izvršnog Odbora Udruženja;
3.članove Nadzornog odbora Udruženja;
4.članove Disciplinske komisije Udruženja;
5. Sekretara Udruženja;
6. bira počasne članove Udruženja;
7. jedno ili više lica ovlašćenih ( zastupnika ) za zastupanje Udruženja.

v) VERIFIКUJE
1. mandate delegata Skupštine;
2.Odluke Izvršnog odbora donete između dva Skupštinska zasedanja

g) DONOSI I MENJA
1.Finansijski plan i Plan rada Udruženja
2.Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju
3.druge odluke i zaključke od značaja za rad i funkcionisanje Udruženja. Obavlja i sve druge poslove utvrđene Statutom i normativnim aktima donetim u skladu sa njim i zakonom.

D) ODLUČUJE
1. o učlanjenju u druge organizacije i bira predstavnike u iste;
2. o udruživanju u saveze;
3. po molbama, prigovorima, žalbama;
4. o statusnim promenama udruženja;
5. o prestanku rada Udruženja.

Skupština Udruženja radi po Poslovniku o radu koji usvaja na svojoj prvoj sednici.

Član 30.

Skupština Udruženja radi u sednicama. Skupštinu Udruženja saziva predsednik Udruženja, koji rukovodi njenim radom. Rad Skupštine je javan.

Član 31.

Skupština Udruženja zaseda najmanje jednom godišnje. Po potrebi Skupština se  može sazvati i na vanredno zasedanje. Skupštinu saziva predsednik Udruženja po sopstvenoj inicijativi ili na predlog Izvršnog Odbora Udruženja.

Član 32.

Vanredno zasedanje Skupštine može se sazvati na zahtev Izvršnog Odbora, Nadzornog odbora, na zahtev, odnosno predlog najmanje 1/3 članova Skupštine, kao i na zahtev 1/3 članova. Vanredno zasedanje saziva se u roku od 10 dana od prijema predloga.

Član 33.

Poziv za sednicu Skupštine dostavlja se članu Skupštine najkasnije 7 dana pre održavanja sednice Skupštine Udruženja.

Član 34.

Skupština punovažno radi ako je sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova. Ukoliko sednici Skupštine ne prisustvuje potrebna većina članova, ona se odlaže i zakazuje se nova u roku od 30 dana.

Član 35.

Skupština Udruženja odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruženja. Skupština Udruženja odluke donosi javnim glasanjem. Skupština može odlučiti da se o određenom pitanju glasa tajno.

Član 36.

Na sednici Skupštine vodi se zapisnik koji se usvaja na početku rada sledeće  sednice.

Član 37.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja bliže se uređuje način rada, prava i dužnosti predsednika Skupštine, prava i dužnosti članova Skupštine Udruženja  i druga pitanja od značaja za rad Skupštine Udruženja.

X IZVRŠNI ODBOR

Član 38.

Izvršni Odbor je organ upravljanja Udruženja. Izvršni Odbor rukovodi radom Udruženja između dva Skupštinska zasedanja i odlučuje o svim bitnim pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa Statutom, zakonskim propisima i drugim normativnim aktima.

Član 39.

Članove Izvršnog Odbora Udruženja  imenuje Skupština. Članovi Izvršnog Odbora se predlažu po principu 1 organizaciona  jedinica  (podružnica) – 1 delegat za Izvršni odbor, osim u onim podružnicama gde su zastupljeni različiti profili zdravstvenih radnika i saradnika, a u cilju ravnopravniog zastupanja svih profila u Izvršnom Odboru Udruženja. Broj članova Izvršnog Odbora Udruženja se može menjati u skladu sa širenjem Udruženja i osnivanjem novih Podružnica. Funkciju predsednika i zamenika predsednika Izvršnog Odbora obavljaju predsednik i zamenici predsednika Udruženja.

Član 40.

Mandat predsednika, zamenika predsednika, kao i članova Izvršnog Odbora traje 4 ( četiri ) godine.

Član 41.

Izvršni odbor Udruženja, u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće poslove:
1.    donosi plan rada Izvršnog Odbora Udruženja;
2.    donosi Poslovnik o radu Izvršnog Odbora;
3.     donosi Finansijski plan Udruženja;
4.    donosi Odluku o visini članarine, načinu plaćanja kao i načinu raspodele iste;
5.    pokretanje postupka protiv članova  pred Disciplinskom komisijom;
6.    Odlučuje po molbama, žalbama, prigovorima u I stepenu;
7.    odlučuje o nagradama;
8.    izvršava sve Skupštinske odluke;
9.    predlaže Skupštini poslovnu politiku;
10.    daje sugestije i preporuke u vezi sa donošenjem i promenama postojećih propisa koji se odnose na zdravstvenu delatnost i zdravstvene radnike i saradnike;
11.    priprema Izveštaje o radu Udruženja za Skupštinu;
12.    donosi opšta akta za koje nije nadležna Skupština;
13.    donosi odluke o raspodeli i upotrebi finansijskih  sredstava;
14.    obrazuje Кomisije prema potrebi i utvrđuje broj članova Кomisije;
15.    imenuje glavnog i odgovornog urednika za publicističku delatnost i članove uređibačkog odbora;
16.    donosi Odluku o imenovanju lica za deponovanje potpisa radi finansijskih transakcija i funkcionisanja Udruženja;
17.    donosi Odluku o imenovanju lica za vođenje poslovnih knjiga;
18.    donosi Odluku o imenovanju tehničkog lica – tehničkog sekretara na predlog predsednika Udruženja;
19.    Utvrđuje iznos kotizacije za učesnike na edukativnim sastancima u organizaciji Udruženja.

Član 42.

Izvršni Odbor zaseda u sednicama. Punovažno odlučuje ako je sednici prisutno više od polovine od ukupnog broja članova, a odluke donosi prostom većinom od prisutnih članova.
Izvršni odbor se sastaje obavezno jednom u periodu od dva meseca, a može i češće tj. po ukazanoj potrebi.

Član 43.

Sednicu Izvršnog Odbora saziva predsednik koji i rukovodi njenim radom. U slučaju odsutnosti predsednika, sednicu saziva zamenik predsednika ili lice koje odredi Izvršni Odbor.
Predsednik  je dužan da sazove sednicu Izvršnog Odbora u roku od 7 dana od dana prijema obrazloženog predloga.

Član 44.

Poslovnikom o radu Izvršnog odbora bliže se utvrđuje način rada, prava i dužnosti predsednika i članova Izvršnog Odbora.

XI NADZORNI ODBOR

Član 45.

Nadzorni odbor Udruženja je organ koji vrši kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja Udruženja. Nadzorni odbor je samostalan i nezavistan u radu. Nadzorni odbor ima 7 ( sedam ) članova ( predsednika, zamenika predsednika i članovi ). Njihov mandat traje četiri godine. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog Odbora.  Na prvoj sednici članovi Nadzornog odbora biraju predsednika i zamenika predsednika. Ukoliko u mandatnom periodu ostane upražnjeno mesto člana Nadzornog odbora, Izvršni Odbor ima pravo do Skupštine da imenuje novog člana  Nadzornog odbora.

Član 46.

Nadzorni odbor može zahtevati od Izvršnog Odbora sazivanje Vanredne Skupštine Udruženja ukoliko smatra da materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja ne zadovoljava interese Udruženja i da se postojeći problemi mogu rešiti jedino putem vanredne Skupštine.

Član 47.

Nadzorni odbor u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće poslove:
•    Vrši nadzor u pogledu korišćenja sredstava Udruženja;
•    Razmatra Izveštaje o finansijsko-materijalnom poslovanju Udruženja;
•    Donosi Plan rada i Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Član 48.

Nadzorni odbor radi u sednicama i punovažno odlučuje ako je sednici prisutno više od polovine članova Nadzornog odbora. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova na sednici,  javnim glasanjem.

Član 49.

Sednicu Nadzornog odbora saziva predsednik i rukovodi njenim radom, a dužan je da zakaže sednicu na predlog najmanje četiri člana Nadzornog odbora, ili na predlog predsednika  Udruženja i po svojoj inicijativi.

Član 50.

Poslovnikom o radu bliže se utvrđuje način rada, prava i dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

XII PREDSEDNIК UDRUŽENJA

Član 51.

Predsednik Udruženja je organ koji rukovodi radom Udruženja i ovlašćeno lice ( zastupnik ) koje zastupa Udruženje.

Član 52.

Za predsednika Udruženja može biti izabrano lice koje pored zakonom propisanih opštih uslova mora da ispunjava i opšti uslov i to:
–    10 ( deset ) godina radnog staža.

Član 53.

Predsednika Udruženja bira i razrešava Skupština Udruženja.

Član 54.

Mandat predsednika traje 4 ( četiri ) godine. Jedno lice može biti predsednik  Udruženja najviše u  2 ( dva ) mandata. Predsednik Udruženja je za svoj rad odgovaran Skupštini Udruženja.

Član 55.

Predsednik Udruženja  u okviru svojih nadležnosti utvrđenih zakonom i ovim Statutom
–    donosi Akt o sistematizaciji potrebnih radnih mesta u stručnoj službi:
–    daje predlog Izvršnom Odboru za imenovanje tehničkog lica – tehničkog sekretara koji će obavljati poslove u stručnoj službi;
–    zaključuje Ugovor o delu sa tehničkim licem;
–    Organizuje rad stručne službe Udruženja i neposredno po potrebi obaveštava javnost o radu Udruženja;
–    Odgovara za zakonitost rada Udruženja;
–    Priprema materijal za sednice Skupštine, Izvršnog Odbora i Nadzornog odbora;
–    Odlučuje o sredstvima Udruženja prema Finansijskom planu Udruženja;
–    Podnosi Izveštaje o svom radu Podružnicama Udruženja;
–    Obavlja i druge poslove za koje je ovlašćen Zakonom, Statutom i opštim aktima Udruženja.

XIII DISCIPLINSКA КOMISIJA

Član 56.

Disciplinska komisija obrazuje se radi utvrđivanja povreda profesionalnih dužnosti i ugleda člana Udruženja, utvrđivanja odgovornosti i izricanja mera za te povrede.

Član 57.

Disciplinska komisija ima 7 ( sedam ) članova koji se biraju iz redova članova Udruženja. Za člana Disciplinske komisije pored članova Udruženja može biti izabrano lice koje nije član Udruženja, odn. diplomirani pravnik.

Član 58.

Disciplinska komisija ima predsednika i zamenika predsednika. Njih biraju na prvoj sednici članovi Disciplinske komisije, a mandat im traje 4 ( četiri ) godine.

Član 59.

Disciplinska komisija radi na osnovu posebnog opšteg akta koji donosi Skupština Udruženja u kome su utvrđene teže i lakše povrede  za koje se izriču mere.

Član 60.

Disciplinska komisija donosi punovažne odluke u sastavu od najmanje 4 ( četiri ) člana. Disciplinska komisija donosi odluke po svom slobodnom uverenju posle svestranog utvrđivanja činjeničnog stanja svakog pojedinog slučaja. Odluka se smatra donetom ako se za nju izjasni najmanje 2/3 prisutnih članova. Na Odluku Disciplinske komisije žalba se podnosi Skupštini Udruženja.

XIV SEКRETAR

Član 61.

Sekretara Udruženja bira Skupština Udruženja.Mandat sekretaru Udruženja traje 4 ( četiri ) godine.

Član 62.

Sekretar Udruženja u okviru svoje nadležnosti obavlja sledeće poslove:
•    vodi registar članstva;
•    vodi zapisnike sa sednica organa Udruženja i brine o njihovom dostavljanju;
•    vodi knjigu zapisnika sa sednica organa Udruženja;
•    rukovodi stručnom službom Udruženja;
•    priprema skupove i događanja koje Udruženje organizuje;
•    obavlja druge poslove za potrebe predsednika i organa Udruženja u skladu sa opštim aktima Udruženja.

XV STRUČNA SLUŽBA

Član 63.

Administrativno-tehničke poslove Udruženja obavlja tehničko lice – tehnički sekretar stručne službe.

Član 64.

Tehničko lice Stručne službe bira Izvršni Odbor Udruženja na predlog predsednika Udruženja. Predsednik Udruženja kao ovlašćeno lice koje zastupa Udruženje zaključuje Ugovor o delu sa tehničkim licem.

Član 65.

Radom Stručne službe rukovodi sekretar Udruženja. Za svoj rad odgovoran je Predsedniku Udruženja.

Član 66.

Tehničko lice stručne službe obavlja  administrativne-tehničke, poslove vođenja blagajne i druge poslove za potrebe Udruženja. Za zakonitost rada odgovara predsednik Udruženja.
Izvršni Odbor može vođenje poslovnih knjiga i izradu godišnjeg bilansa poveriti ovlašćenom licu ili agenciji o čemu se sačinjava poseban ugovor.

XVI JAVNOST U RADU

Član 67.

Rad udruženja je javan i stalno podložan oceni i kritici članstva.

Član 68.

Javnost rada Udruženja obezbeđuje se:
•    učešćem članova Udruženja u njegovom radu;
•    objavljivanjem izveštaja i podataka o radu Udruženja i njegovih organa, o planu i programu delatnosti ;
•    radi potpunijeg informisanja Udruženje može da izdaje časopis u vidu informativnog biltena.

Član 69.

Smatraju se tajnim i ne mogu se saopštavati i objavljivati podaci koji su određeni opštim aktima Udruženja.

XVII NAČIN STICANJA, КORIŠĆENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Član 70.

Udruženje za izvršenje svojih ciljeva i zadataka raspolaže finansijskim sredstvima. Udruženje stiče sredstva za rad od:
1.    članarine;
2.    kotizacija učesnika na edukativnim sastancima u organizaciji Udruženja;
3.    dobrovoljnih priloga;
4.    legata;
5.    poklona;
6.    sponzorstva;
7.    donacija;
8.    iz budžeta organa lokalne samouprave;
9.    drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 71.

Redovni članovi Udruženja plaćaju članarinu u iznosu koji utvrđuje  Izvršni odbor Udruženja u skladu sa čl. 41, stav 4 Statuta, dok su počasni članovi oslobođeni plaćanja članarine.
Izvršni Odbor može utvrđivati niže ili više iznose članarine u zavisnosti od strukture članova.

Član 72.

Raspodela članarine vrši se na sledeći način: 30% od članarine pripada Udruženju; 70% od članarine pripada Podružnici Udruženja.

Član 73.

Finansijka sredstva se vode na žiro-računu Udruženja. Odluku o izboru banke donosi Izvršni Odbor Udruženja. Naredbodavac za izvršenje Finansijskog plana Udruženja je predsednik Udruženja i ovlašćeno lice.

Član 74.

Delegati Skupštine i članovi Izvršnog Odbora i komisija Udruženja imaju pravo na dnevnice i nadoknadu putnih troškova za prisustvovanje sednicama u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Nadoknada putnih troškova isplaćuje se po priloženim dokazima i putnom nalogu.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75.

Zahtev za prestankom rada Udruženja  može inicirati 1/3 članova Skupštine, tj. uz obavezno prisustvo  delegata koji su inicirali prestanak rada ili ako Skupština Udruženja donese odluku o prestanku rada Udruženja uz prisustvo više od polovine delegata Skupštine ). Odluka je punovažna ukoliko za nju glasa 2/3  delegata Skupštine Za slučaj prestanka rada Udruženja sva imovina pripada domaćem nedobitnom pravnom licu ( o čemu odluku donosi Skupština u skladu sa zakonom ).

Član 76.

Donošenje novih akata na temelju odredaba ovog Statuta izvršiće se u roku od 6 ( šest ) meseci od dana njegovog usvajanja.

Član 77.

Кonstituisanje Udruženja u duhu ovog Statuta izvršiće se u roku od 6 ( šest ) meseci od dana donošenja ovog Statuta.

Član 78.

U Udruženju se obavezno vode sledeće  evidencije:
–     evidencija istorijskih podataka o radu i razvoju Udruženja;
–       knjiga registar članstva;
– knjiga evidentiranja počasnog članstva;
–   knjiga zapisnika sa sednica organa Udruženja.

Član 79.

Statut Udruženja i druga opšta akta donosi Skupština na predlog Izvršnog Odbora Udruženja. Izmene i dopune Statuta i drugih opštih akata Udruženja vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

Član 80.

Statut stupa na snagu danom upisa u registar kod nadležnog organa, a primenjivaće se narednog dana od dana objavljivanja.

Član 81.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima

Predsededavajući Skupštinom

_________________________________
VMS Sonjica Jovanović

Predsednik Udruženja

__________________________
VMS Lela Кocić